Privacy Statement

Inleiding

‘Marjan Hogen Esch, Psycholoog’ vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar cliënten en opdrachtgevers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. Zij zal zich houden aan de eisen van de Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de beroepscode van het N.I.P. Dit houdt o.a. in dat ‘Marjan Hogen Esch, Psycholoog’:

  • jou op begrijpelijke en transparante wijze informeert over hoe en voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt;
  • persoonsgegevens alleen voor gerechtvaardigde, welbepaalde doeleinden verwerkt en de gegevensverwerking baseert op één van de in de AVG genoemde grondslagen;
  • passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treft om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging;
  • jou informeert over jouw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door ‘Marjan Hogen Esch, Psycholoog’ worden verwerkt;

Doeleinden en grondslagen

‘Marjan Hogen Esch, Psycholoog’ verwerkt jouw persoonlijke gegevens om haar diensten aan jou te kunnen leveren. Ze gebruikt de gegevens om op jouw verzoek een offerte te doen en vervolgens uitvoering te geven aan de overeenkomst, de relatie met jou te onderhouden in relatie tot de opdracht, of om een factuur te verzenden. Ze gebruikt de gegevens ook om informatieverzoeken te beantwoorden; het is dan een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens daartoe te verwerken.

Bewaartermijnen

‘Marjan Hogen Esch, Psycholoog’ slaat jouw persoonlijke gegevens niet langer op dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van de aard van de informatie en de doeleinden van de verwerking.

Hieronder vermeldt ze de bewaartermijnen van persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en diensten:

  • Voor zover persoonsgegevens betrokken zijn bij de fiscale bewaarplicht (bijvoorbeeld in verband met facturatie): 7 jaar;
  • Jouw assessmentdossier en testgegevens: 2 jaar. Uitsluitend met jouw toestemming wordt de eindrapportage met de opdrachtgever gedeeld. Voorafgaand heb je hierin inzage en kun je nadere toelichting hierop vragen;
  • Jouw (loopbaan-)coachingsdossier: 2 jaar.

Jouw rechten

Je hebt het recht om ons schriftelijk te verzoeken om:

  • Inzage in jouw persoonsgegevens: je kunt aan ‘Marjan Hogen Esch, Psycholoog vragen of zij persoonsgegevens van jou verwerkt. Indien dat het geval is, legt zij je uit welke persoonsgegevens zij verwerkt, op welke wijze en voor welke doeleinden.
  • Rectificatie van jouw persoonsgegevens: indien je van mening bent dat de persoonsgegevens die zij van jou verwerkt onjuist of onvolledig zijn, kun je haar verzoeken om jouw gegevens aan te vullen of te wijzigen.
  • Wissen van jouw persoonsgegevens: je kunt verzoeken om de persoonsgegevens die zij van jou verwerkt te wissen. Zij zal jouw gegevens na ontvangst van een verzoek daartoe zonder onredelijke vertraging wissen indien de gegevens niet langer meer nodig zijn voor het doel waarvoor zij ze heeft verwerkt; je haar niet langer toestemming geeft voor verwerking, als dat de grondslag voor verwerking was; je bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen reden (meer) is waarom zij de gegevens nog langer mag verwerken; er een wettelijke reden aanwezig is om de persoonsgegevens te wissen.

Vragen, verzoeken, klachten en toezicht

Het kan voorkomen dat je een vraag, verzoek of klacht hebt. Hiervoor kun je contact opnemen via info@marjanhogenesch.nl

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de Nederlandse toezichthouder die de naleving van de AVG controleert. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de AP wanneer je meent dat jouw rechten zijn geschonden. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je hiervoor een ingang.

 Versiebeheer van dit privacyreglement

‘Marjan Hogen Esch, Psycholoog’ behoudt zich het recht voor om dit privacyreglement te wijzigen. Gewijzigde versies worden gedateerd gepubliceerd op onze website.

Dit privacyreglement is voor het laatst bijgewerkt in april 2024.